Innvandrere vil ikke integrere seg

Innvandrere vil ikke integrere seg

Mytene

Vær så god, her er noen argumenter:

  • Hva betyr integrering? Det snakkes ofte om integrering som en toveis prosess, selv om det ikke alltid nødvendigvis er like mye fokus på begge veiene.
  • I norsk politikk er integrasjon knyttet til et prinsipp om at alle skal ha like plikter og rettigheter innenfor nasjonalstaten, men at minoriteter har retten til å bevare sin kulturelle egenart.
  • Et bedre bilde av hva integrering er, får vi hvis vi ser på i hvilken grad mennesker deltar i det norske samfunnet. Områder som da blir viktige å se på er utdanning, arbeid, og inntekt. Her går integreringen stort sett bra i Norge. Og jo lengre botid folk har, jo høyere er deltakelsen i arbeidslivet, bruken av sosialhjelp avtar, og flere tar høyere utdannelse. Sammenligner vi oss med våre naboland er for eksempel en større andel av innvandrerbefolkningen i arbeid.
  • I mange tilfeller er det majoritetsbefolkningen som har mest å si om integrering. Vi vet at holdninger er viktige når det gjelder integrering. Holdninger blir skapt og endret i møte med andre. De som er mest skeptiske til innvandrere, er stort sett folk som ikke har hatt kontakt med dem. I Norge har fire av ti etnisk norske ingen innvandrere i sin omgangskrets. Det er innvandrere i din kommune – bli kjent med noen av dem!